Monday, January 10, 2011

Siva Nama Kirtan

Siva Nama Kirtan

1. Sivaya Nama Om Sivaya Namah, Sivaya Nama Om Namassivaya.
Siva Siva Siva Siva Sivaya Nama Om
Hara Hara Hara Hara Namassivaya.
Siva Siva Siva Siva Sivaya Nama Om
Bhum Bhum Bhum Bhum Namassivaya.
Sambasadasiva Sambasadasiva Sambasadasiva Sambasiva.
Om Namassivaya Om Namassivaya
Om Namassivaya Om Namassivaya.
...... Sivaya Namah Om Sivaya Namah ......

2. Om Siva Om Siva Omkara Siva Umamahesvara Tava Charanam.
Om Siva Om Siva Omkara Siva Paratpara Siva Tava Charanam.
Namami Sankara Bhavani Sankara Girija Sankara Tava Charanam.
Namami Sankara Bhavani Sankara Mridani Sankara Tava Charanam.

3. Hara Hara Siva Siva Sambo
Hara Hara Siva Siva Sambo
Hara Hara Siva Siva Hara Hara Sambo
Hara Hara Siva Siva Sambo
Hara Hara Siva Siva Sambo.

4. Namaste Namaste Vibho Visvamurte
Namaste Namaste Chidanandamurte
Namaste Namaste Tapoyogagamya
Namaste Namaste Srutijnanagamya.

5. Sankarane Sankarane Sambho Gangadharane,
Sankarane Sankarane Sambho Gangadharane.

6. Kasivisvanatha Sadasiva, Bhum Bolo Kailasapati Bhum Bolo Kailasapati.

7. Hara Hara Mahadeva Sambho Kasivisvanatha Gange
Visvanatha Gange Kasi Visvanatha Gange.

8. Om Siva Hara Hara Gange Hara Hara, Om Siva Hara Hara Gange Hara Hara
Om Siva Hara Hara Om Siva Hara Hara, Bhum Bhum Hara Hara Om Siva Hara Hara.

9. Mahadeva Siva Sankara Sambho Umakanta Hara Tripurare
Mrityunjaya Vrishabha-Dhvaja Sulin Gangadhara Mrida Madanare
Jaya Sambho Jaya Gauri Sankara Jaya Sambho
Jaya Sambho Jaya Sambho Jaya Gauri Sankara Jaya Sambho
Rudram Pasupatim Isanam Kalayami Kasipurinatham
Hara Siva Sankara Gaurisam Vande Ganga-dharamisam.

10. Jaya Siva Sankara Hara Tripurare Pahi Pasupati Pinakadharin.

11. Chandrasekhara Chandrasekhara Chandrasekhara Pahi Mam
Chandrasekhara Chandrasekhara Chandrasekhara Raksha Mam.

12. Agad Bhum Agad Bhum Bhaja Damaru, Nache Sadasiva Jagadguru
Nache Brahma Nache Vishnu Nache Mahadeva,
Kappar Leke Kali Nache Nache Adideva.
(Agad Bhum...)

13. Nataraja Nataraja Nartana Sundara Nataraja
Sivaraja Sivaraja Sivajkami Priya Sivaraja.

14. Bol Sankar Bol Sankar Sankar Sankar Bol
Hara Hara Hara Hara Mahadeva Sambho Sankar Bol
Siva Siva Siva Siva Sadasiva Sambho Sankar Bol.

15. Jaya Jagad-Janani Sankata-harani
Tribhuvana Tarini Mahesvari.

16. Jaya Gange Jaya Gange Rani
Jaya Gange Jaya Hara Gange.

17. Devi Bhajo Durga-Bhavani
Devi Bhajo Durga
Jagad-Janani Mahishasura-Mardini
Devi Bhajo Durga.

18. Radhe Govinda Bhajo Radhe Gopal
Radhe Govinda Bhajo Radhe Gopal.

19. Bruhi Mukundeti Rasane (Bruhi)
Kesava Madhava Govindeti
Krishnananda Sadanandeti (Bruhi)
Radha Ramana Hare Rameti
Rajivaksha Ghana Syameti (Bruhi).

20. Gauri Ramana Karunabharana
Pahi Kripa-Purna Sarana
Nila-Kantha-Dhara Gaura Sarira
Natha Jana-Subhakara Mandara (Gauri)
Bala-Chandra-Dhara Punya-Sarira
Suma-Sara-Mada-Hara Sankara (Gauri).

21. Piba Re Rama Rasam Rasane
Piba Re Rama Rasam
Durikrita-Pataka-Samsargam
Purita Nana Vidha Phala Vargam (Piba Re)
Janana-Marana-Bhaya-Soka Viduram
Sakala Sastra-Nigamagama-Saram (Piba Re)
Pari-Palita-Sarasija-Garbhandam
Parama Pavitrikrita Pashandam (Piba Re)
Suddha-Paramahamsasrama-Gitam
Suka-Saunaka-Kausika-Mukha Pitam (Piba Re)

22. Sivoham Sivoham Sivoham Soham
Sivoham Sivoham Sivoham Soham
Satchidananda Svarupoham.

23. Chidanandarupah Sivoham Sivoham
Chidanandarupah Sivoham Sivoham.

24. Arunachala Siva Arunachala Siva Arunachala Siva Aruna Siva,
Arunachala Siva Arunachala Siva Arunachala Siva Aruna Siva.
÷ivàrcanam

OM ÷ivàya namaþ
OM mahe÷varàya namaþ
OM ÷aübhave namaþ
OM pinàkite namaþ
OM ÷a÷i÷ekharàya namaþ
OM vàmadevàya namaþ
OM viråpàkùàya namaþ
OM kapardine namaþ
OM nãlalohitàya namaþ
OM ÷aükaràya namaþ
OM ÷ålapàõaye namaþ
OM khañvàügine namaþ
OM viùõuvallabhàya namaþ
OM ÷ipiviùñàya namaþ
OM ambikànàthàya namaþ
OM ÷rãkaõñhàya namaþ
OM bhaktavatsalàya namaþ
OM bhavàya namaþ
OM ÷arvàya namaþ
OM ugràya namaþ
OM kapàlãne namaþ
OM kàmàraye namaþ
OM andhakàsurasådanàya namaþ
OM gaïgàdharàya namaþ
OM lalàñàkùàya namaþ
OM kàlakàlaya namaþ
OM kçpànidhaye namaþ
OM bhãmàya namaþ
OM para÷uhastàya namaþ
OM mçgapàõaye namaþ
OM jañàdharàya namaþ
OM kailàsavàsine namaþ
OM kavacine namaþ
OM kañhoràya namaþ
OM tripuràntakàya namaþ
OM vçùàükàya namaþ
OM vçùabhàråóhàya namaþ
OM bhasmod dhålitavigrahàya namaþ
OM triloke÷àya namaþ
OM ÷itikaõñhàya namaþ
OM trayãmårtaye namaþ
OM sarvaj¤àya namaþ
OM paramàtmane namaþ
OM somasåryàgnilocanàya namaþ
OM haviùe namaþ
OM yaj¤amayàya namaþ
OM somàya namaþ
OM pa¤cavaktràya namaþ
OM sadà÷ivàya namaþ
OM vi÷ve÷varàya namaþ
OM vãrabhadràya namaþ
OM gaõanàthàya namaþ
OM prajàpataye namaþ
OM hiraõyaretase namaþ
OM durdhaùàya namaþ
OM girã÷àya namaþ
OM giri÷àya namaþ
OM anaghàya namaþ
OM bhujaïgabhåùaõàya namaþ
OM bhargàya namaþ
OM giridhanvane namaþ
OM kçttivàsase namaþ
OM puràràtaye namaþ
OM bhagavate namaþ
OM haraye namaþ
OM sàmapriyàya namaþ
OM svaramayàya namaþ
OM pramathàdhipàya namaþ
OM mçtyu¤jayàya namaþ
OM såkùmatanave namaþ
OM jagadvyàpine namaþ
OM jagadgurave namaþ
OM vyomake÷àya namaþ
OM mahàsenajanakàya namaþ
OM càruvikramàya namaþ
OM rudràya namaþ
OM bhåtapataye namaþ
OM sthàõave namaþ
OM ahirbudhnyàya namaþ
OM digaübaràya namaþ
OM aùñamårtaye namaþ
OM anekàtmane namaþ
OM ÷uddhavigrahàya namaþ
OM ÷à÷vatàya namaþ
OM khaõóapara÷ave namaþ
OM ajàya namaþ
OM pà÷avimocakàya namaþ
OM mçóàya namaþ
OM pa÷upataye namaþ
OM devàya namaþ
OM avyayàya namaþ
OM sahasràkùàya namaþ
OM påùadaütabhide namaþ
OM avyagràya namaþ
OM dakùàdhvaraharàya namaþ
OM haràya namaþ
OM bhaganetrabhide namaþ
OM avyaktàya namaþ
OM ÷ivàpriyàya namaþ
OM anã÷varàya namaþ
OM sahasrapade namaþ
OM sàttvikàya namaþ
OM apavargapradàya namaþ
OM anantàya namaþ
OM tàrakàya namaþ
OM parame÷varàya namaþ
OM giripriyàya namaþ
OM mahàdevàya namaþ


devyarcanam

OM àdi÷aktyai namaþ
OM mahàdevyai namaþ
OM ambikàyai namaþ
OM parame÷varyai namaþ
OM ã÷varyai namaþ
OM anai÷varyai namaþ
OM yoginyai namaþ
OM sarvabhåte÷varyai namaþ
OM jayàyai namaþ
OM vijayàyai namaþ
OM jayantyai namaþ
OM ÷àübhavyai namaþ
OM ÷àntyai namaþ
OM bràhmyai namaþ
OM brahmàõóadhàriõyai namaþ
OM màhe÷varyai namaþ
OM lokarakùiõyai namaþ
OM durgàyai namaþ
OM durgapàràyai namaþ
OM bhaktacintàmaõyai namaþ
OM mçtyai namaþ
OM siddhyai namaþ
OM mårtyai namaþ
OM sarvasiddhipradàyai namaþ
OM mantramårtyai namaþ
OM mahàkàlyai namaþ
OM sarvamårtisvaråpiõyai namaþ
OM vedamårtyai namaþ
OM vedabhåtyai namaþ
OM vedàntàyai namaþ
OM bhagavatyai namaþ
OM raudràyai namaþ
OM mahàråpàyai namaþ
OM mahàmàyàyai namaþ
OM rudrasvaråpiõyai namaþ
OM nàràyaõyai namaþ
OM nàrasiühyai namaþ
OM nàgayaj¤opavãtinyai namaþ
OM ÷aïkhacakragadàdhàriõyai namaþ
OM jañàmukuña÷obhinyai namaþ
OM apramàõàyai namaþ
OM pramàõàyai namaþ
OM àdimadhyàvasànàyai namaþ
OM puõyadàyai namaþ
OM puõyopacàrinyai namaþ
OM puõyakãrtyai namaþ
OM stutàyai namaþ
OM vi÷àlàkùyai namaþ
OM gambhãràyai namaþ
OM råpànvitàyai namaþ
OM kàlalàjyai namaþ
OM analpasiddhyai namaþ
OM kamalàyai namaþ
OM padmavàsinyai namaþ
OM mahàsarasvatyai namaþ
OM namaþsiddhyai namaþ
OM manoyoginyai namaþ
OM caüóamuõóacàriõyai namaþ
OM devadànavavàsinyai namaþ
OM vyavahàriõyai namaþ
OM anaghàyai namaþ
OM bheùajyotiùe namaþ
OM paraüjyotiùe namaþ
OM àtmajyotiùe namaþ
OM sarvajyotissvaråpiõyai namaþ
OM sahasramårtyai namaþ
OM ÷arvàõyai namaþ
OM såryamårtisvaråpiõyai namaþ
OM àyurlakùmyai namaþ
OM sarvalakùmãpradàyai namaþ
OM vicakùaõàyai namaþ
OM kùãràrõavavàsinyai namaþ
OM vàgã÷varyai namaþ
OM vàksiddhyai namaþ
OM aj¤ànàgocaràyai namaþ
OM balàyai namaþ
OM paramakalyàõyai namaþ
OM bhànumaõóalavàsinyai namaþ
OM avyaktàyai namaþ
OM vyaktaråpàyai namaþ
OM anantàyai namaþ
OM candràyai namaþ
OM candramaõóalavàsinyai namaþ
OM candramaõóalamaõóitàyai namaþ
OM màtaüginyai namaþ
OM paramànandàyai namaþ
OM ÷ivàyai namaþ
OM aparàjitàyai namaþ
OM j¤ànapràptai namaþ
OM j¤ànavatyai namaþ
OM j¤ànamårtyai namaþ
OM kalàvatyai namaþ
OM ÷ma÷ànavàsinyai namaþ
OM màtre namaþ
OM paramakalpinyai namaþ
OM sarvarakùàyai namaþ
OM bhairavyai namaþ
OM mahàlakùmyai namaþ
OM ghoùavatyai namaþ
OM dàridryahàriõyai namaþ
OM ÷ivatejomukhyai namaþ
OM viùõuvallabhàyai namaþ
OM ke÷avibhåùitàyai namaþ
OM kårmàyai namaþ
OM mahiùàsuraghàtinyai namaþ
OM umàyai namaþ
OM ÷àükaryai namaþ
OM mahàkàntyai namaþ

AT: eS:v:n:iraj:n:m:Î
atha ÷ivanãràjanam


hariþ OM namo.astvanantàya sahasramårtaye sahasrapàdàkùi÷irorubàhave |
sahasranàmne puruùàya ÷à÷vate sahasrakoñiyugadhàriõe namaþ || 1 ||


OM jaya gaïgàdhara hara ÷iva jaya girijàdhã÷a, ÷iva jaya gaurãnàtha |
tvaü màü pàlaya nityaü tvaü màü pàlaya ÷ambho kçpayà jagadã÷a |
OM hara hara hara mahàdeva || 2 ||


kailàse giri÷ikhare kalpadrumavipine ÷iva kalpadrumavipine gu¤jati madhukarapu¤je gu¤jati madhukarapu¤je gahane | kokilaþ kåjati khelati haüsàvalilalità ÷iva haüsàvalilalità racayati kalàkalàpaü racayati kalàkalàpaü nçtyati mudasahità | OM hara hara hara mahàdeva || 3 ||


tasma.Nllalitasude÷e ÷àlàmaõiracità, ÷iva ÷àlàmapiracità, tanmadhye haranikañe tanmadhye haranikañe gaurã mudasahità | krãóàü racayati bhåùàü ra¤jitanijamã÷aü, ÷iva ra¤jitanijamã÷aü indràdikasurasevita brahmàdikasurasevita praõamati te ÷ãrùam |
OM hara hara hara mahàdeva || 4 ||


vibudhavadhårbahu nçtyati hçdaye mudasahità, ÷iva hçdaye mudasahità, kinnaragànaü kurute kinnaragànaü kurute saptasvarasahità | dhinakata thai thai dhinakata mçdaügaü vàdayate, ÷iva mçdaügaü vàdayate, kvaõakvapalalità veõuü kvaõakvapalalità veõuü madhuraü nàdayate |
OM hara hara hara mahàdeva || 5 ||


kaõa kaõa-caraõe racayati nåpuramujjvalitaü, ÷iva nåpuramujjvalitaü cakràkàraü bhramayati cakràkàraü bhramayati kurute tàü dhikatàm | tàü tàü lupa-cupa tàlaü nàdayate, ÷iva tàlaü nàdayate aïguùñhàïgulinàdaü
karpuradyutigauraü pa¤cànanasahitaü, ÷iva pa¤cànanasahitaü, trinayana ÷a÷adharamaule trinayana ÷a÷adharamaule viùadharakaõñhayutaü | sundarajañàkalàpaü pàvakayuta phàlaü, ÷iva pàvaka÷a÷iphàlaü, óamarutri÷ålapinàkaü óamarutri÷ålapinàkaü karadhçtançkapàlam |
OM hara hara hara mahàdeva || 7 ||
..
÷aïkhananàdaü kçtvà jhallari nàdayate, ÷iva jhallari nàdayate nãràjayate brahmà nãràjayate viùõurveda-çcaü pañhate | iti mçducaraõasarojaü hçdi kamale dhçtvà, ÷iva hçdi kamale dhçtvà avalokayati mahe÷aü ÷ivalokayati sure÷aü, ã÷aü abhinatvà | OM hara hara hara mahàdeva || 8 ||


,.
ruõóai racayati màlàü pannagamupavãtaü ÷iva pannagamupavãtaü vàmavibhàge girijà vàmavibhàge gaurã råpaü atilalitam | sundarasakala÷arãre kçtabhasmàbharaõaü ÷iva kçta bhasmàbharaõaü iti vçùabhadhvajaråpaü hara-÷iva-÷aïkara-råpaü tàpatrayaharaõam | OM hara hara hara mahàdeva || 9 ||


dhyànaü àratisamaye hçdaye iti kçtvà ÷iva hçdaye iti kçtvà ràmaü trijañànàthaü ÷aübhuü trijañànàthaü ã÷aü abhinatvà | saügãtamevaü pratidinapañhanaü yaþ kurute ÷iva pañhanaü yaþ kurute ÷ivasàyujyaü gacchati harasàyujyaü gacchati bhaktyà yaþ ÷çõute | OM hara hara hara mahàdeva || 10 ||


jaya gaïgàdhara hara ÷iva jaya girijàdhã÷a ÷iva jaya gaurãnàtha | tvaü màü pàlaya nityaü tvaü màü pàlaya ÷ambho kçpayà jagadã÷a | OM hara hara hara mahàdeva || 11 ||


iti ÷rã÷ivanãràjanaü sampårõam. |


atha ÷ivadhyànàvaliþ

!
OM vande devamumàpatiü suraguruü vande jagatkàraõaü
vande pannagabhåùaõaü mçgadharaü vande pa÷ånàü patim |
vande sårya÷a÷àïkavahninayanaü vande mukundapriyaü
vande bhaktajanà÷rayaü ca varadaü vande ÷ivaü ÷aïkaram || 1 ||


÷àntaü padmàsanasthaü ÷a÷adharamukuñaü pa¤cavaktraü trinetraü
÷ålaü vajraü ca khaógaü para÷umabhayadaü dakùiõàïge vahantam | nàgaü pà÷aü ca ghaõñàü óamarukasahitàü càïku÷aü vàmabhàge nànàlaïkàradãptaü sphañikamaõinibhaü pàrvatã÷aü namàmi || 2 ||karpåragauraü karuõàvatàraü saüsàrasàraü bhujagendrahàram |
sadà vasantaü hçdayàravinde bhavaü bhavànãsahitaü namàmi || 3 ||


asitagirisamaü syàt kajjalaü sindhupàtre
surataruvara÷àkhà lekhanã patramurvã |
likhati yadi gçhãtvà ÷àradà sarvakàlaü
tadapi tava guõànàmã÷a pàraü na yàti || 4 ||

tvameva màtà ca pità tvameva
tvameva bandhu÷ca sakhà tvameva |
tvameva vidyàdraviõaü tvameva
tvameva sarvaü mama deva deva || 5 ||

karacaraõakçtaü vàkkàyajaü karmajaü và
÷ravaõanayanajaü và mànasaüvà.aparàdham |
vihitamavihitaü và sarvametat kùamasva
jaya jaya karuõàbdhe ÷rã mahàdeva ÷ambho || 6 ||candrodbhàsita÷ekhare smarahare gaïgàdhare
÷aïkare sarpairbhåùitakaõñhakarõavivare netrotthavai÷vànare | dantitvakkçtasundaràübaradhare trailokyasàre hare
mokùàrthaü kuru cittavçttimacalàmanyaistu kiü karmabhiþ || 7 ||


iti ÷ivadhyànàvaliþ sampårõà


atha ÷ivapuùpà¤jaliþ


hari OM yaj¤ena yaj¤amayajanta devàþ tàni dharmàõi prathamà nyàsan |
te ha nàkaü mahimànaþ sacante yatra pårve sàdhyàþ santi devàþ ||


!.
OM ràjàdhiràjàya prasahya sàhine | namo vayaü vai÷ravaõàya kurmahe |
sa me kàmàn kàmakàmàya mahyaü | kàme÷varo vai÷ravaõo dadàtu | kuberàya vai÷ravaõàya mahàràjàya namaþ ||


!.
OM vi÷vatakùcakùuruta vi÷vato mukhaü vi÷vato bàhuruta vi÷vataspàt |
saübàhubhyàü dhamati sampatatrairdyàvàbhåmã janayandeva ekaþ ||

.
OM tatpuruùàya vidmahe mahàdevàya dhãmahi tanno rudraþ pracodayàt ||
nànàsugandhapuùpàõi yathàkàlodbhavàni ca mayà.ahçtàni divyàni gçhàõa parame÷vara ||


iti ÷ivapuùpà¤jaliþ sampårõà ||

OM gajànanaü bhåtagaõàdhisevitaü

kapitthajambåphalasàrabhakùaõam |
umàsutaü ÷okavinà÷akàraõaü
namàmi vighne÷varapàdapaükajam ||

.
mahimnaþ pàraü te paramaviduùo yadyasadç÷ã
stutirbrahmàdãnàmapi tadavasannàstvayi giraþ |
athà.avàcyaþ sarvaþ svamatipariõàmàvadhi gçõan
mamàpyeùaþ stotre hara nirapavàdaþ parikaraþ || 1 ||


atãtaþ panthànaü tava ca mahimà vàïmanasayo-
ratadvyàvçtyà yaü cakitamabhidhatte ÷rutirapi |
sa kasya stotavyaþ katividhaguõaþ kasya viùayaþ
pade tvarvàcãne patati na manaþ kasya na vacaþ || 2 ||


madhusphãtà vàcaþ paramamamçtaü nirmitavata-
stava brahman kiü vàgapi suragurorvismayapadam |
mama tvetàü vàõãü guõakathanapuõyena bhavataþ
punàmãtyarthe.asminpuramathana buddhirvyavasità || 3 ||


tavai÷varyaü yattajjagadudayarakùàpralayakçt
trayãvastu vyastaü tisçùu guõabhinnàsu tanuùu |
abhavyànàmasmin varada ramaõãyàmaramaõãü
vihantuü vyàkro÷ãü vidadhata ihaike jaóadhiyaþ || 4 ||kimãhaþ kiü kàyaþ sa khalu kimupàyastribhuvanaü
kimàdhàro dhàtà sçjati kimupàdàna iti ca |
atarkyai÷varye tvayyanavasaraduþstho hatadhiyaþ

ajanmàno lokàþ kimavayavavanto.api jagatà-
madhiùñhàtàraü kiü bhavavidhiranàdçtya bhavati |
anã÷o và kuryàdbhuvanajanane kaþ parikaro
yato mandàstvàü pratyamaravara saü÷erata ime || 6 ||
.
trayã sàükhyaü yogaþ pa÷upatimataü vaiùõavamiti
prabhinne prasthàne paramidamadaþ pathyamiti ca |
rucãnàü vaicitryàdçjukuñilanànàpathajuùàü
nçõàmeko gamyastvamasi payasàmarõava iva || 7 ||


mahokùaþ khañvàïgaü para÷urajinaü bhasma phaõinaþ
kapàlaü cetãyattava varada tantropakaraõam |
suràstàü tàmçddhiü vidadhati bhavad bhråpraõihitàü
na hi svàtmàràmaü viùayamçgatçùõà bhramayati || 8 ||


dhruvaü ka÷citsarvaü sakalamaparastvadhruvamidaü
paro dhrauvyàdhrauvye jagati gadati vyastaviùaye |
samaste.apyetasminpuramathana tairvismita iva
stuva¤jihremi tvàü na khalu nanu dhçùñà mukharatà || 9 ||tavai÷varyaü yatnàdyadupari viri¤cirhariradhaþ
paricchettuü yàtàvanilamanalaskandhavapuùaþ |
tato bhakti÷raddhàbharagurugçõad bhyàü giri÷a yat
svayaü tasthe tàbhyàü tava kimanuvçttirna phalati || 10 ||
.
ayatnàdàpàdya tribhuvanamavairavyatikaraü
da÷àsyo yad bàhånabhçta raõakaõóåparava÷àn |
÷iraþpadma÷reõãracitacaraõàmbhoruhabaleþ
sthiràyàstvadbhaktestripurahara visphårjitamidam || 11 ||
.
amuùya tvatsevàsamadhigatasàraü bhujavanaü
balàtkailàse.api tvadadhivasatau vikramayataþ |
alabhyà pàtàle.apyalasacalitàüguùñha÷irasi
pratiùñhà tvayyàsãd dhruvamupacito muhyati khalaþ || 12 ||


yadçddhiü sutràmõo varada paramoccairapi satã-
madha÷cakre bàõaþ parijanavidheyastribhuvanaþ |
na taccitraü tasminvarivasitari tvaccaraõayo-
rna kasyà unnatyai bhavati ÷irasastvayyavanatiþ || 13 ||


akàõóabrahmàõóakùayacakitadevàsurakçpà-
vidheyasyàsãdyastrinayana viùaü saühçtavataþ |
sa kalmàùaþ kaõñhe tava na kurute na ÷riyamaho
vikàro.api ÷làghyo bhuvanabhayabhaïgavyasaninaþ || 14 ||asiddhàrthà naiva kvacidapi sadevàsuranare
nivartante nityaü jagati jayino yasya vi÷ikhàþ |
sa pa÷yannã÷a tvàmitarasurasàdhàraõamabhåt-
smaraþ smartavyàtmà na hi va÷iùu pathyaþ paribhavaþ || 15 ||


mahã pàdàghàtàd vrajati sahasà saü÷ayapadaü
padaü viùõorbhràmyad bhujaparigharugõagrahagaõam |
muhurdyaurdausthyaü yàtyanibhçtajañàtàóitatañà
jagadrakùàyai tvaü nañasi nanu vàmaiva vibhutà || 16 ||


viyad vyàpã tàràgaõaguõitaphenod gamaruciþ
pravàho vàràü yaþ pçùatalaghudçùñaþ ÷irasi te |
jagaddvãpàkàraü jaladhivalayaü tena kçtami-
tyanenaivonneyaü dhçtamahima divyaü tava vapuþ || 17 ||


rathaþ kùoõã yantà ÷atadhçtiragendro dhanuratho
rathàïge candràrkau rathacaraõapàõiþ ÷ara iti |
didhakùoste ko.ayaü tripuratçõamàóambaravidhi-
rvidheyaiþ krãóantyo na khalu paratantràþ prabhudhiyaþ || 18 ||

.
hariste sàhasraü kamalabalimàdhàya padayo-
ryadekone tasminnijamudaharannetrakamalam |
gato bhaktyudrekaþ pariõatimasau cakravapuùà
trayàõàü rakùàyai tripurahara jàgarti jagatàm || 19 ||


kratau supte jàgrattvamasi phalayoge kratumatàü
kva karma pradhvastaü phalati puruùàràdhanamçte |
atastvàü samprekùya kratuùu phaladànapratibhuvaü
÷rutau ÷raddhàü bad dhvà dçóhaparikaraþ karmasu janaþ || 20 ||

.
kriyàdakùo dakùaþ kratupatiradhã÷astanubhçtà-
mçùãõàmàrttvijyaü ÷araõada sadasyàþ suragaõàþ |
kratubhraü÷astvattaþ kratuphalavidhànavyasanino
dhruvaü kartuþ ÷raddhàvidhuramabhicàràya hi makhàþ || 21 ||


prajànàthaü nàtha prasabhamabhikaü svàü duhitaraü
gataü rohid bhåtàü riramayiùumçùyasya vapuùà |
dhanuùpàõeryàtaü divamapi sapatràkçtamamuü
trasantaü te.adyàpi tyajati na mçgavyàdharabhasaþ || 22 ||


svalàvaõyà÷aüsà dhçtadhanuùamahnàya tçõavat
puraþ pluùñaü dçùñvà puramathana puùpàyudhamapi |
yadi straiõaü daivã yamanirata dehàrdhaghañanà-
davaiti tvàmaddhà bata varada mugdhà yuvatayaþ || 23 ||


÷ma÷àneùvàkrãóà smarahara pi÷àcàþ sahacarà-
÷citàbhasmàlepaþ sragapi nçkaroñãparikaraþ |
amaïgalyaü ÷ãlaü tava bhavatu nàmaivamakhilaü
tathàpi smartçõàü varada paramaü maïgalamasi || 24 ||manaþ pratyakcitte savidhamavadhàyàttamarutaþ
prahçùyadromàõaþ pramadasalilotsaügitadç÷aþ |
yadàlokyàhlàdaü hrada iva nimajyàmçtamaye
dadhatyantastattvaü kimapi yaminastatkila bhavàn || 25 ||tvamarkastvaü somastvamasi pavanastvaü hutavaha-
tvamàpastvaü vyoma tvamu dharaõiràtmà tvamiti ca |
paricchinnàmevaü tvayi pariõatà bibhratu giraü
na vidmastattattvaü vayamiha tu yattvaü na bhavasi || 26 ||

trayãü tisro vçttãstribhuvanamatho trãnapi surà-
nakàràdyairvarõaistribhirabhidadhattãrõavikçti |
turãyaü te dhàma dhvanibhiravarundhànamaõubhiþ
samastaü vyastaü tvàü ÷araõada gçõàtyomiti padam || 27 ||


bhavaþ ÷arvo rudraþ pa÷upatirathograþ sahamahàü-
stathà bhãme÷ànàviti yadabhidhànàùñakamidam |
amuùminpratyekaü pravicarati deva ÷rutirapi
priyàyàsmai dhàmne praõihitanamasyo.asmi bhavate || 28 ||


namo nediùñhàya priyadava daviùñhàya ca namo
namaþ kùodiùñhàya smarahara mahiùñhàya ca namaþ |
namo varùiùñhàya trinayana yaviùñhàya ca namo
namaþ sarvasmai te tadidamiti sarvàya ca namaþ || 29 ||


bahalarajase vi÷votpattau bhavàya namo namaþ
prabalatamase tatsaühàre haràya namo namaþ |
janasukhakçte sattvodriktau mçóàya namo namaþ
pramahasi pade nistraiguõye ÷ivàya namo namaþ || 30 ||kç÷apariõaticetaþ kle÷ava÷yaü kva cedaü
kva ca tava guõasãmollaïghinã ÷a÷vadçddhiþ |
iti cakitamamandãkçtya màü bhaktiràdhà-
dvarada caraõayoste vàkyapuùpopahàram || 31 ||asitagirisamaü syàtkajjalaü sindhupàtre
surataruvara÷àkhà lekhanã patramurvã |
likhati yadi gçhãtvà ÷àradà sarvakàlaü
tadapi tava guõànàmã÷a pàraü na yàti || 32 ||


rgrathitaguõamahimno nirguõasye÷varasya |
sakalagaõavariùñhaþ puùpadantàbhidhàno
ruciramalaghuvçttaiþ stotrametaccakàra || 33 ||


aharaharanavadyaü dhårjañeþ stotrametat
pañhati paramabhaktyà ÷uddhacittaþ pumàn yaþ |
sa bhavati ÷ivaloke rudratulyastathà.atra
pracurataradhanàyuþ putravàn kãrtimàü÷ca || 34 ||dãkùà dànaü tapastãrthaü j¤ànaü yàgàdikàþ kriyàþ |
mahimnaþstavapàñhasya kalàü nàrhanti ùoóa÷ãm || 35 ||àsamàptamidaü stotraü puõyaü gandharvabhàùitaü |
anaupamyaü manohàri ÷ivamã÷varavarõanam || 36 ||mahe÷ànnàparo devo mahimno nàparà stutiþ |
aghorànnàparo mantro nàsti tattvaü guroþ param || 37 ||


kusumada÷ananàmà sarvagandharvaràjaþ
÷a÷idharavaramaulerdevadevasya dàsaþ |
sa khalu nijamahimno bhraùña evàsya roùàt-
stavanamidamakàrùãddivyadivyaü mahimnaþ || 38 ||


suravaramunipåjyaü svargamokùaikahetuü
pañhati yadi manuùyaþ prà¤jalirnànyacetàþ |
vrajati ÷ivasamãpaü kinnaraiþ ståyamànaþ
stavanamidamamoghaü puùpadantapraõãtam || 39 ||


÷rãpuùpadantamukhapaïkajanirgatena
stotreõa kilbiùahareõa harapriyeõa |
kaõñhasthitena pañhitena samàhitena
suprãõito bhavati bhåtapatirmahe÷aþ || 40 ||ityeùà vàïmayã påjà ÷rãmacchaïkarapàdayoþ |
arpità tena deve÷aþ prãyatàü me sadà÷ivaþ || 41 ||yadakùarapadabhraùñaü màtràhãnaü ca yadbhavet |
tatsarvaü kùamyatàü deva prasãda parame÷vara || 42 ||


iti ÷rãpuùpadantàcàryaviracitaü ÷ivamahimnaþ strotraü sampårõam ||


atha ÷ivastutiþ

!
OM mahàdeva ÷iva ÷aïkara ÷ambho umàkànta hara tripuràre
mçtyu¤jaya vçùabhadhvaja ÷ålin gaïgàdhara mçóa madanàre |
hara ÷iva ÷aïkara gaurã÷aü vande gaïgàdharamã÷aü
rudraü pa÷upatimã÷ànaü kalaye kà÷ãpurinàtham || 1 ||jaya ÷ambho jaya ÷ambho ÷iva gaurã÷aïkara jaya ÷ambho
jaya ÷ambho jaya ÷ambho ÷iva gaurã÷aïkara jaya ÷ambho || 2 ||

!
OM namaþ pàrvatãpataye ||


vedasàra-÷ivastavaþ


pa÷ånàü patiü pàpanà÷aü pare÷aü
gajendrasya kçttiü vasànaü sareõyam |
jañàjåñamadhye sphuradgàügavàriü
mahàdevamekaü smaràmi smaràrim || 1 ||mahe÷aü sure÷aü suràràtinà÷aü
vibhuü vi÷vanàthaü vibhåtyaügabhåùam |
viråpàkùamindvarkavahnitrinetraü
sadànandamãóe prabhuü pa¤cavaktram || 2 ||girã÷aü gaõe÷aü gale nãlavarõaü
gavendràdhiråóhaü guõàtãtaråpam |
bhavaü bhàsvaraü bhasmanà bhåùitàïgaü
bhavànãkalatraü bhaje pa¤cavaktram || 3 ||


÷ivàkànta ÷ambho ÷a÷àïkàrdhamaule
mahe÷àna ÷ålin jañàjåñadhàrin |
tvameko jagadvyàpako vi÷varåpa
prasãda prasãda prabho pårõaråpa || 4 ||


paràtmànamekaü jagadbãjamàdyaü
nirãhaü niràkàramoïkàravedyaü |
yato jàyate palyate yena vi÷vam
tamã÷aü bhaje lãyate yatra vi÷vam || 5 ||


na bhåmirna càpo na vahnirna vàyu-
rna càkà÷amàste na tandrà na nidrà |
na grãùmo na ÷ãtaü na de÷o na veùo
na yasyàsti mårtistrimårtiü tamãóe || 6 ||


ajaü ÷à÷vataü kàrõaü kàraõànàü
÷ivaü kevalaü bhàsakaü bhàsakànàm |
turãyaü tamaþpàramàdyantahãnaü
prapadye paraü pàvanaü dvaitahãnam || 7 ||

namaste samaste vibho vi÷vamårte
namaste namaste cidànandamårte |
namaste namaste tapoyogagamya
namaste namaste ÷rutij¤ànagamya || 8 ||


)
prabho ÷ålapàõe vibho vi÷vanàtha
mahàdeva ÷ambho mahe÷a trinetra |
÷ivàkànta ÷ànta smaràre puràre
tvadanyo vareõyo na mànyo na gaõyaþ || 9 ||


÷ambho mahe÷a karåõàmaya ÷ålapàõe
gaurãpate pa÷upate pa÷upà÷anà÷in |
kà÷ãpate karuõayà jagadetadeka-
stvaü haüsi pàsi vidadhàsi mahe÷varo.asi || 10 ||


tvatto jagadbhavati deva bhava smaràre
tvayyeva tiùñhati jaganmçóa vi÷vanàtha |
tvayyeva jacchati layaü jagadetadã÷a
liïgàtmakaü hara caràcara vi÷varåpin ||11 |


iti ÷rãmacchaükaràcàryaviracitaü
vedasàra÷ivastotraü sampårõam |

No comments:

Post a Comment